Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Vinh danh

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đặng Thị Thu Thanh

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngành học: Marketing

Xem Profile

Trần Trọng Phúc

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Xem Profile

Huỳnh Như

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngành học: Marketing

Xem Profile

Trần Thị Thuý An

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngành học: Marketing

Xem Profile

Phạm Đình Nam

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngành học: Công nghệ thông tin

Xem Profile

Trương Chí Tài

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngành học: An toàn thông tin

Xem Profile

Vinh danh

SINH VIÊN TIÊU BIỂU

Lâm Văn Sang Em

THỦ KHOA TỐT NGHIỆP

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Xem Profile

Đào Thị Thùy Trang

THỦ KHOA TỐT NGHIỆP

Ngành học: Kế toán

Xem Profile

Nguyễn Hoàng Nam

THỦ KHOA TỐT NGHIỆP

Ngành học: Công nghệ thông tin

Xem Profile