Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Lương Minh Tiến

Năm sinh: 01/01/2000
Khoa: An toàn thông tin